E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

สงสารสัตว์โลก

   ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก   

 

  สงสารสัตว์โลก

สงสารสตวโลก 

    

           พระพุทธองค์ได้พยากรณ์ไว้ว่า “เมื่อพุทธกาลล่วงไป 2500 ปี จิตใจมนุษย์จะเสื่อมจากศีลธรรมประจำใจ ในขณะนั้นก็จะเกิดกลียุคทั่วพิภพไปจนกว่าพุทธกาลจะถึง 3000 ปี

          สัตว์ลกทั้งหลายอยู่ในสภาพการณ์ที่จะต้องรับวิบากตามพุทธทำนาย เมื่อเลยกึงพุทธกาลไปแล้ว จิตใจของมนุษย์จะเสื่อม คนดีเดินตรอก ขี้ครอกเดินถนน คนไร้สัตว์มีอำนาจ คนมีสัตว์ต้องอยู่ป่า

          มนุษย์ทั้งหลาย ท่านอย่าโง่เลย วัตถุที่ท่านสร้างยิงออกไปนอกโลกนั้น ท่านจะทำอย่างไรก็มมีถึงในจุดที่ต้องการ สู้ท่านหันกลับมาค้นจิตในจิต ค้นกายในกายดีกว่า สมาธิอำนาจฌานจะทำให้ท่าน เรียกว่า ลัดนิ้วมือเดียวเที่ยวทั่วพิภพจักรวาลได้

          แค่ขณะจิตท่านสามารถไปเที่ยวถึงนรกโลกได้

          ขณะจิตท่านสามรถไปเที่ยวถึงพรหมโลก

          ขณะจิตของท่านสามารถไปเที่ยวถึงดาวอังคาร ดาวพระศุกร์ พระจันทร์

          ทั่วโลกจะไม่มีทุกข์เกิดขึ้นได้ก็คือว่า ชนกลุ่มต่างๆ ให้ยึดหลักมรณสติ พิจารณาความตายเป็นอารมณ์ เมื่อชนกลุ่มต่างๆ พิจารณาความตายเป็นอารมณ์แล้วไซร้ เมื่อนั้นย่อมลดทิฐิมานะแห่งความยึดตน เมื่อลดทิฐิมานะแห่งความยึดตนแล้วไซร้ อุปกิเลสแห่งความติดในโลภ โกรธ หลง ย่อมขัดเกลาจากจิตได้เบาบางลง เมื่อขัดเกลาจากจิตได้เบาบางลงแล้วไซร้ ก็ย่อมที่จะลดทุกข์ได้

          เพราะฉะนั้น ในภาวะแห่งการที่จะระงับทุกข์นั้น เป็นสายใยแห่งลูกโซ่ของสังคมทั่วโลก ก็ขอยืนยันว่า ทำลายอำนาจ ทำลายอุปทานแห่งเงินตรา ทำลายความเย่อหยิ่งของสันดานคนได้ และให้มีมรณสติ รับรองไม่มีทุกข์

          ฉะนั้น จึงขอเตือนมนุษย์ทั้งหลายว่า ระหว่างการเป็นคนระหว่างเสวยสุข อย่าหลงสุข ระหว่างเสวยทุกข์ อย่าหลงทุกข์ เพราะว่าการมีสุขหรือมีทุกข์อยู่ที่กายพร้อมด้วยใจ เมื่อเรายึดย่อมมีทุกข์ สุขหรือทุกข์อยู่ที่กายพร้อมด้วยใจ เมื่อเรายึดย่อมมีทุกข์ เมื่อเราทิ้งสุขและทิ้งทุกข์จะมีอะไรเกิดขึ้น ก็คือความสงบ

          ธรรมะในโลกนี้ล้วนสอนให้คนยึดในหลักของความสงบ ถ้าอยู่ในสังคมให้ยึดในหลักของความเมตตา ถ้าทุกคนมีความเมตตาต่อกันและกัน ทุกคนมีความเห็นใจซึ่งกันและกัน ทุกคนเข้าใจคำว่า การเป็นคนแตกต่างกันเพราะเกิดมาต่างกรรมต่างวาระ เมื่อทุกคนเข้าซึ้งถึงหลักของอนัตตา เมื่อนั้นสังคมนั้นย่อมมีสุข

หากท่านสนใจติดตามอ่านทั้งเล่มสามารถหาซื้อได้ ที่ร้านหนังสือโครงการธรรมไมตรี โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารอริยสัจสี่ เลขที่ ๕๑ ซ.เพชรเกษม ๖๕ แขวง/เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐  โทร. ๐-๒๔๒๑ ๐๔๘๙ http://www.poosawan.org


  

Contribute!
Books!
Shop!