E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

วันมฆบูชากับวันวาเลนไทน์

   ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก   

 

  วันมาฆบูชากับวันวาเลนไทน์

วนมาฆบชา 

    เดือนกุมภาพันธ์นับได้ว่าเป็นเดือนที่อบอวลไปด้วยความรัก สำหรับวันแห่งความรักของไทย คือ วันมาฆบูชา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หน้า ๘๕๕ บอกว่า มาฆบูชา คือวันทำบุญพิเศษทางพระพุทธศาสนาในวันเพ็ญเดือน ๓ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญซึ่งประกอบด้วยองค์ ๔ ประการ คือ ๑. เป็นวันเพ็ญดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ (ดวงจันทร์เดินทางมาถึงดาวฤกษ์ชื่อมฆะ) ๒. พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป ประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ๓. พระสงฆ์ที่มาประชุมนั้นล้วนได้รับเอหิภิกขุอุปสัมปทา ๔. ท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น (วันจาตุรงคสันนิบาตก็เรียก)

          หัวใจของพระพุทธศาสนาคือหลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง เมื่อเรามีอุดมการณ์มั่นคงอยู่ในใจแล้ว ควรจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานหลักการดำเนินชีวิต ศาสนาคือเข็มทิศแห่งชีวิตมนุษยชาติเพื่อให้มนุษย์มีความยั้งคิดในการดำรงตนให้อยู่รอดอย่างสันติสุขแก่จิตวิญญาณของตน การที่มนุษย์เกิดทุกข์นั้น เพราะว่าเราชอบนำตัวเราไปฝากกับสังคม เราไม่เอาตัวเราอยู่กับตัวเราและทำในเรื่องของเรา มันจึงวุ่นวาย

          มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง และโลกที่เราอาศัยอยู่จึงเป็นสาเหตุให้มนุษย์ต้องประสบทุกข์ต่างๆ เพราะความไม่รู้ และกลายเป็นความกลัวภัยอันตรายขึ้นมาในจิตใจ ความต้องการ ที่พึ่งทางใจเพื่อขจัดความทุกข์และความกลัว จึงเกิดขึ้นมาในจิตใจนี่คือที่มาของการกำเนิดลัทธิศาสนาต่างๆ

          ในลัทธิเซ็น กล่าวไว้ว่า ผู้ที่ไม่รู้จักจิตใจของตัวเองว่าคืออะไร ก็ป่วยการที่ผู้นั้นจะศึกษาพุทธศาสนาตรงกันข้าม ถ้าผู้ใดรู้จักจิตใจของตนเองว่าเป็นอะไร ผู้นั้นมีหวังบรรลุธรรมได้ ดนตรีในดวงใจ สามารถได้ยินทั่วจักรวาล  

          กำเนิดวันวาเลนไทน์ เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ยุคที่จักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจ ในยุคนั้นวันที่ ๑๔ กุมภาพันธุ์ของทุกปีให้เป็นวันหยุดราชการ เพื่อเป็นเกียรติแด่เทพเจ้าจูโน่ผู้เป็นจักรพรรดินีแห่งเทพเจ้าโรมัน และถือว่าพระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งสตรีและการแต่งงาน มีขนบธรรมเนียมของชายหนุ่มคือ การจับฉลากในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ก่อนถึงเทศกาลลูเพอร์เลีย ต้องมีกระดาษชิ้นเล็กเขียนชื่อของเด็กสาวใส่ลงในภาชนะ เช่น ไหหรือเหยือกให้ชายหนุ่มจับฉลากเพื่อเลือกคู่ในเทศกาลเฉลิมฉลองนี้ บ่อยครั้งที่หนุ่มสาวต่างถูกใจกัน และแต่งงานกันในเวลาต่อมา

          หากมวลมนุษยชาติในโลกใหญ่ใบนี้  ได้รับการศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนในพุทธศาสนาแล้ว การเรียกร้องหาความรักและสันติภาพเพื่อให้เกิดขึ้นในสังคมโลกอย่างที่พยายามกันในปัจจุบันคงไม่เป็นเรื่องลำบากจนเกินไป เพราะหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนแห่งสันติสุขและสันติภาพ  จากการศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาไม่มีสักหน้าเดียวที่เปื้อนด้วยเลือด ของบุคคลผู้เคราะห์ร้ายเพราะเหตุแห่งการประกาศพระสัจธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

          นักกวีบางท่านได้กล่าวไว้ว่า ความรักทำให้โลกหมุน ทำให้คนชั่วกลับกลายเป็นคนดี ความรักบันดาลได้มากมาย ที่สำคัญความรักมิได้มีความหมายระหว่างหนุ่มสาวเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงความรักระหว่างพ่อแม่กับลูก อาจารย์กับศิษย์ เพื่อนฝูงต่อเพื่อนฝูง รวมไปถึงความรักที่มนุษย์มีต่อมวลมนุษย์ และสิ่งต่างๆ ที่อยู่ร่วมโลกเดียวกันอีกด้วย ความรัก มีความหมายที่กว้างขวาง ไร้ขอบเขตจำกัด อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

หากท่านสนใจติดตามอ่านทั้งเล่มสามารถหาซื้อได้ ที่ร้านหนังสือโครงการธรรมไมตรี โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารอริยสัจสี่ เลขที่ ๕๑ ซ.เพชรเกษม ๖๕ แขวง/เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐  โทร. ๐-๒๔๒๑ ๐๔๘๙ http://www.poosawan.org

 

 


  

Contribute!
Books!
Shop!