E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

amulet-ตะกรุดโทนคาบมหาสมุทรอินเดีย

ตะกรุดโทนคาบมหาสมุทรอินเดีย

ประวัติการสร้าง ตะกรุดโทนคาบมหาสมุทรอินเดีย

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๒ สานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ มีบรรพชิตและฆราวาส เดินทางไปเกาะแก้วพิสดาร จังหวัดภูเก็ต ได้ทำพิธีลงอักขระและพิธีม้วนตะกรุด ที่กลางเกาะแก้วพิสดาร เป็นเวลา ๕ วัน ๕ คืน

การที่ไปทำพิธีลงอักขระและม้วนบนเกาะแก้วพิสดาร เพราะเกาะนี้เป็นเกาะที่สะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีมนุษย์อยู่

ในอดีตกาลกว่าสามร้อยปี เมื่อหลวงปู่ทวด(เหยียบน้ำทะเลจืด) มีอายุ ๔๒ ปี ท่านได้ไปบำเพ็ญจิตบนเกาะนี้ เป็นเวลา ๓ พรรษา จึงได้ถือว่าเกาะนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ดวงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาทำพิธีลงอักขระ

๑.ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ

๒.ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของสมเด็จพระสังฆราชคูรูปาจารย์(หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด)

๓.ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของของสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี

ม้วนโดยบรรพชิตและฆราวาสร่วมคณะ

พิธีลงพลังจิตครั้งสำคัญ

เมื่อวันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๕ ถือเป็นวันเสาร์ห้า พ.ศ.๒๕๑๒ ทำพิธีลงพลังจิตตะกรุดโทน ณ ที่ตั้งสำนักปู่สวรรค์ชั่วคราว ตำบลบางปะกอก โดยดวงพระวิญญาณ ของผู้บริสุทธิ์ ๕ องค์คือ

๑.ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของสมเด็จพระสังฆราชคูรูปาจารย์(หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด)

๒.ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของของสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี

๓.เจ้าปู่เขาเขียว(ตำนาน คือบิดานางกวัก)

๔.ท้าวมหาพรหมสามวิจิตร เป็นพระพรหมซึ่งบำเพ็ญตะบะอยู่ ณ พรหมโลก นับเวลากัปๆกัลป์ๆมาแล้ว เพิ่งออกจากสมาบัติ

๕.ท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ เป็นหัวหน้ารูปพรหมทั้ง ๑๖ ชั้น ประวัติของท่านมีกล่าวไว้ในหนังสือเบื้องหลังพระคาถาชินปัญชร

คุณวิเศษของตะกรุด

๑.ผู้มีโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งไม่ใช่โรคกรรม หากมีตะกรุดนี้ติดตัว จะช่วยให้ร่างกายสบายขึ้น ทั้งป้องกันสัตว์ร้ายนานาชนิด

๒.ใช้ทางเมตามหานิยม ซึ่งไม่ผิดศีลธรรม

๓.แคล้วคลาดภัยพิบัติ เมื่อเชิญตะกรุดไป ขอให้ตัดสินใจว่าต้องการทางใด เมื่ออธิษฐานทางใดแล้วสัจจะชองผู้สำเร็จก็จะคุ้มครองท่านทางนั้น

ในภาวะฉุกเฉินขอให้ระลึกถึงท่านผู้สำเร็จทั้งห้าซึ่งมาแผ่รัศมีเข้าตะกรุดนี้ โดยกล่าวคาถา "อิมัง จิตตัง ชินนะ เทวา" แล้วตบลงบนตะกรุด ในภาวะปกติ ท่องคาถานี้แล้วเชิญตะกรุดติดตัว

ข้อมูลจากหนังสือ อนุสรณ์ครบ ๑๐ ปี สำนักปู่สวรรค์

amulet-พระสีวลีเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก

พระสิวลีสำนักปู่สวรรค์

พระสีวลีเถระ

เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก

มีความเชื่อกันมานานแล้วว่า การกราบบูชาพระสีวลีชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เนื่องเพราะพระสิวลี เป็น 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวก หรือศิษย์เอกของพระพุทธเจ้า เราคุ้นเคยกันดีกับรูปลักษณ์ของพระสิวลีที่เป็นภิกษุ มือขวาถือไม้เท้า มือซ้ายแบกกรด สะพายบาตรบ้าง สะพายย่ามเครื่องอัฐบริขารบ้าง พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสิวลีเป็นเอตทัคคะในทางมีลาภมาก เพราะท่านมีบุญบารมีสูง

พระสีวลี เป็นพระมหาเถระที่มีประวัติค่อนข้างแปลกไปกว่าพระมหาเถระองค์อื่น ๆ ท่านต้องอยู่ในครรภ์พระมารดาอยู่ถึง 7 ปี กับอีก 7 วัน ด้วยอำนาจบุรพกรรมตามมาส่งผล และพระพุทธองค์ทรงยกย่องให้เป็นตำแหน่งเอตทัคคะในบรรดาภิกษุผู้เลิศด้วยลาภ และเลิศด้วยยศทั้งหลาย ในศาสนาของพระองค์ แม้พระมารดาคือ พระนางสุปฺปวาสา ผู้เป็นราชบุตรีของเจ้าโกลิยะ ก็ทรงเป็นเอตทัคคะผู้สูงกว่าพระสาวิกาทั้งหลายผู้ถวายสิ่งของอันประณีต การที่พระพุทธองค์ได้ทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทัคคะดังกล่าวก็เป็นไปตามความปรารถนาของท่านมาแต่ในอดีต ครั้นเมื่อใกล้เวลาจะประสูติ พระมารดาได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้า พระนางจึงขอให้พระสวามีไปกราบบังคมทูลขอพร จากพระบรมศาสดาและพระพุทธองค์ตรัสประทานพรแก่พระนางว่า

“ขอพระนางสุปปวาสา พระราชธิดาแห่งพระเจ้ากรุงโกลิยะ จงเป็นหญิงมีความสุข ปราศจากโรคาพยาธิ ประสูติพระราชโอรสผู้หาโรคมิได้เถิด” ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธานุภาพ ทุกขเวทนาของพระนางก็อันตรธานไปพระนาง ประสูติพระราชโอรสอย่างง่ายดาย ดุจน้ำไหลออกจากหม้อ พระประยูรญาติทั้งหลายได้ขนาน พระนามพระราชโอรสของพระนางสุปปวาสาว่า “สีวลีกุมาร” เมื่อพระนางมีพระวรกายแข็งแรงดีแล้ว มีพระประสงค์ที่จะถวายมหาทานติดต่อกันเป็น เวลา 7 วัน จึงมีความประสงค์แก่พระสวามีให้กราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาพร้อมด้วย ภิกษุสงฆ์ มารับมหาทานอาหารบิณฑบาตในพระราชนิเวสน์ ตลอด 7 วัน

ในวันถวายมหาทานนั้น สีวลีกุมาร มีพระวรกายเข้มแข็งดุจกุมารผู้มีพระชนม์ 7 พรรษา ได้ช่วยพระบิดาและพระมารดาจัดแจงกิจต่าง ๆ มีการนำธมกรก (ธะมะกะหรก = กระบอกกรองน้ำ) มากรองน้ำดื่มและอังคาสพระบรมศาสดาและหมู่พระภิกษุสงฆ์ ในขณะที่ สีวลีกุมาร ช่วยพระบิดาและพระมารดาอยู่นั้น ท่านพระสารีบุตรเถระได้สังเกตดูอยู่ตลอดเวลา และเกิดความรู้สึกพอใจในพระราชกุมารน้อยเป็นอย่างมาก ครั้นถึงวันที่ 7 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย พระเถระได้สนทนากับสีวลีกุมารแล้วชักชวนให้มาบวช สีวลีกุมาร ผู้มีจิตน้อมไปในการบวชอยู่แล้ว พระสีวลีอยู่ในครรภ์มารดา 7 ปี กับอีก 7 วัน และได้บวชเมื่อเกิดได้เพียง 7 วัน

พระสีวลีท่านได้เกิดร่วมชาติกับพระโพธิสัตว์ ดังที่ปรากฏในชาดก คือเกิดเป็นราชกุมารผู้ล้อมพระนครแล้วสืบราชสมบัติ พระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าพาราณสีผู้เป็นพระราชบิดา ใน อสาตรูปชาดก

อาคารอริยสัจสี่ เป็นสถานที่เผยแพร่วัตถุมงคลที่ทรงคุณค่าหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมมติพระสีวลี พระอรหันต์แห่งโชคลาภ และความอุดมสมบูรณ์ ได้สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 และประกอบพิธีพุทธาภิเษกครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งมีปรากฎการณ์หลายอย่าง ผู้ที่อัญเชิญองค์พระสีวลีไปบูชาก็ปรากฏความมหัศจรรย์ และประสบความสำเร็จดังอธิษฐานเป็นส่วนใหญ่

คาถาพระสีวลี

สีวะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เมฯ

คาถาพระสีวลี คาถาบูชาพระสีวลี หัวใจพระสีวลี

....นะชาลีติ...

คาถาพระสีวลี ท่องตอน ติดต่อพูดคุยกับลูกค้า คุยกับผู้ใหญ่ ติดต่องานการ

"นะชาลีติ ประสิทธิลาภา"

คาถาบทนี้ท่านให้ภาวนาก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนแล้วก่อนไปทำงานนอกบ้าน

จะทำให้เกิดลาภร่ำรวยในการค้าขาย สะดวกในเรื่องธุรกิจติดต่อศัตรูหมู่มารที่มุ่งร้าย

 จะกลับกลายเป็นมิตร มีแต่ความสุขสันติสวัสดิมงคลตลอดไปประเสริฐนักแล

ท่านที่สนใจจะอัญเชิญพระสีวลีบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล แก่ครอบครัวหรือเกิดโชคลาภ ค้าขายเจริญรุ่งเรือง หรืออยู่เย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์ ก็ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  อาคารอริยสัจสี่ 51 ซ.เพชรเกษม 65 แขวง/เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160  

โทร. 0 2421 0489,  http://www.poosawan.org

            

Contribute!
Books!
Shop!