E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

พึ่งหน้าดินชาติปลอดภัย

   ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก   

 

  พึ่งหน้าดินชาติปลอดภัย

พงหนาดน 

 “คนเขานึกว่าประเทศไทยเป็นเสือตัวเล็กๆ และเป็นเสือตัวโตขึ้น เราไปเห่อว่าจะเป็นเสือ ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่า การเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกิน และมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง” 

          พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

          โครงการธรรมไมตรีได้พบหนังสือเล่มหนึ่ง จัดพิมพ์ขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึ่งในขณะนั้นบ้านเมืองเราไม่สงบ มีความคิดแตกแยกในด้านการปกครอง สำนักปู่สวรรค์ได้จัดพิมพ์หนังสือ “พึ่งหน้าดิน ชาติปลอดภัย” แต่งโดย ศาสตราจารย์ ดร.หลวงสมานวนกิจ อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ 

          ถ้าคนไทยหรือรัฐบาลไทย หรือผู้มีอำนาจในทางเศรษฐกิจทำตามโครงการ พึ่งหน้าดิน ชาติปลอดภัย ในหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่เมื่อ ๒๕ ปีที่แล้ว ประเทศไทยเราก็คงไม่ต้องประสบกับความหายนะเช่นนี้ ถ้านักการเมืองมีความรับผิดชอบ บ้านเมืองที่แท้จริงแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คงไม่ต้องมีโครงการตามพระราชดำริมากมาย เนื่องจากตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๗๕ เราขาดผู้นำที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจรัฐที่รับผิดชอบกระทรวงต่างๆไม่ได้รักชาติที่แท้จริง บ้านเมืองเราจึงต้องยากจนและประสบหายนะเช่นนี้ ในยุคที่เราเห่อจะเป็นนิค (ประเทศอุตสาหกรรม) แต่มีปราชญ์นิรนามผู้หนึ่งได้พูดว่าประเทศไทยจะต้องน็อค ไม่ใช่นิค เพราะประเทศไทยเป็นมหาอำนาจทางการเกษตรได้เท่านั้นไม่ใช่มหาอำนาจทางอุตสาหกรรม 

          โครงการธรรมไมตรีเห็นหนังสือเล่มนี้มีคุณค่ายิ่งและทันต่อเหตุการณ์ของประเทศและของโลก เห็นควรพิมพ์ออกเผยแพร่อีกครั้ง (เป็นครั้งที่ ๒) 

          เนื่องจากหลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี มีความเมตตาแก่บรรดาญาติโยมทั้งหลาย ซึ่งส่วนมากมีอาชีพทางเกษตรมาตั้งแต่บรรพบุรุษสืบต่อๆ กันมาและประชาชนส่วนใหญ่ยากจน 

          การทำเกษตรนั้นมีหลักอยู่ว่า ผู้ทำการจำต้องมีความรู้ความชำนาญบ้างตามสมควร จึงจะประกอบกิจการได้มรรคผลสมประสงค์ เหตุที่ว่าที่ดินซึ่งใช้ทำนา ทำไร่ ทำสวน นั้นย่อมมีคุณภาพไม่คงที่ ย่อมเสื่อมลงไปเมื่อปลูกพืชไปหลายๆ ปี เกษตรกรจึงต้องเรียนรู้วิธีปรับปรุงดินในนา ในไร่ และในสวน ให้ดีอยู่เสมอ พืชผลที่ปลูกจึงจะออกดอกตกผลเก็บเกี่ยวได้บริบูรณ์เรื่อยไป 

          อาชีพทางเกษตร จะก้าวหน้ายังต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆ ประกอบอีก เช่น เกษตรกรต้องรู้จักวิธีเลี้ยง วิธีคัดพันธุ์สัตว์ สัตว์ที่ดีไว้เลี้ยง จึงจะไม่เปลืองค่าเลี้ยงดู และสัตว์จะได้เจริญเติบโตแข็งแรงปราศจากโรคภัย เกษตรกรก็จะได้ผลดีสม่ำเสมอ 

          อนึ่ง ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี มีบัญชาให้จดบันทึกหลักคำเตือนใจให้แก่เกษตรกรผู้ประสงค์จะทำอาชีพเกษตรของตน ให้เจริญรุ่งเรืองท่านให้ยึดถือหลักการปฎิบัติอย่างดี ๕ ประการอย่างน่าสนใจ 

          ทำให้รู้สึกซาบซึ้งใจในความเมตตากรุณาของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กรุณาสละเวลาของท่านชี้แจงอบรมสั่งสอน ฉะนั้นท่านผู้ใดที่ได้อ่านหนังสือคู่มือเล่มนี้แล้ว และปฎิบัติตามที่แนะนำ ก็จะได้รับผลดีเป็นแน่แท้ 

หากท่านสนใจติดตามอ่านทั้งเล่มสามารถหาซื้อได้ ที่ร้านหนังสือโครงการธรรมไมตรี โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่   

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารอริยสัจสี่ เลขที่ 51 ซ.เพชรเกษม 65 แขวง/เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160  โทร. 0-2421 0489  http://www.poosawan.org

 

 


  

Contribute!
Books!
Shop!