E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

พระคาถาชินปัญชร

   ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก   

 

  พระคาถาชินปัญชร

พระคาถาชนปญชร 

พระคาถาชินปัญชร เป็นหนึ่งในหนังสือ แนะนำหลักวิธีในการสวดมนต์เพื่อส่งเสริมการปฎิบัติบูชาอธิษฐาน โดยยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาว่า การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การทำความดีให้ถึงพร้อม การทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธาน มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จด้วยใจ ความเพ่งพินิจย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เพ่งพินิจ ผู้ใดมีความเพ่งพินิจทั้งปัญญาผู้นั้นย่อมอยู่ใกล้นิพาน สำหรับขันห้านั้นเป็นภาระหนักแลคนเราเป็นผู้แบกภาระไว้ การรับภาระเป็นทุกข์หนักในโลก วางภาระเสียได้เป็นสุข หมดความปรารถนาแล้วนิพพาน

ในส่วนของมรณานุสตินั้น ให้พึงนึกเสมอว่า ความตายกำลังใกล้เข้ามาหาเราทุกวินาที ซึ่งตรงกับหลักความจริงของพระพุทธศาสนาที่กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า ทุกคนย่อมไม่สามารถหลีกหนีความตายไปได้ ความตายนั้นนับวันก็จะใกล้เข้ามาหาเราทุกนาที ความตายถึงตัวเราวันไหน เราย่อมไม่รู้ วัตถุใดๆ ก็ตามเมื่อเริ่มเกิดขึ้นก็เริ่มเข้าสู่จุดสลาย

ฉะนั้นเกิดมาชาติหนึ่งแล้วจึงควรมุ่งสร้างแต่ความดี เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ชนรุ่นหลังปฎิบัติเจริญรอยตาม ซึ่งจะเป็นกุศลค้ำจุนตนเองให้พบแต่ความสุขทั้งในภพนี้และภพหน้า แต่ถ้าท่านยึดโลกียสมบัติท่านก็จะได้เพียงชาตินี้เท่านั้น และเมื่อท่านตาย ทรัพย์สมบัติศฤงคารที่ท่านเฝ้าสะสมไว้ก็เอาไปไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียว ท่านจะเลือกโลกียสมบัติ สวรรค์สมบัติ หรือนิพานสมบัติก็แล้วแต่ท่าน แต่ใคร่ขอให้พิจารณาด้วยความไม่ประมาท

หนังสือเล่มดังกล่าวนี้ได้แนะนำวิธีการสวดพระคาถาชินปัญชร อย่างถูกวิธีสำหรับผู้ที่เริ่มสวดมนต์ ไว้โดยละเอียด รวมทั้งอานุภาพของพระคาถาชินปัญชร ซึ่งเป็นพระคาถาที่มีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์อย่างไร ผู้ใดสวดมนต์หรือภาวนาอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะกิน เดิน นั่งนอน หรือภาวนาแม้ยามอาบน้ำ แปรงฟันหรือทำงาน ได้บอกกล่าวถึงอานุภาพในการสวดไว้อย่างละเอียด

รวมทั้งคำแปลของชินปัญชรคาถา ยกตัวอย่างตอนหนึ่งว่า พระพุทธะทั้งหลาย ๒๘ พระองค์ มีพระตัณหังกร เป็นต้น ทรงเป็นพระนายกผู้นำโลก พระมเนศวรจอมมุนีทุกพระองค์นั้นทรงสถิตประทับนกระหม่อมของขาพเจ้า...ซึ่งท่านจะสามารถอ่านคำแปลพระคาถาชินปัญชรได้ทั้งบท

พระคาถาชินปัญชรนี้มีอนุภาพมาก ผู้ใดภาวนาอยู่เสมอจะเจริญด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ปราศจากภยันอันตรายทั้งปวง จะใช้เสกทำน้ำมนต์รดแก้สรรพโรคภัยก็ได้ หรือใช้ปลุกเสกพระเครื่องรางต่างๆ ให้เพิ่มอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชมีปาฏิหาริย์ก็ได้ รวมความแล้วพระคาถานี้ใช้ได้สารพัดสุดแล้วแต่จะตั้งจิตอธิษฐาน

เมื่อท่านได้อ่าน “ชินปัญชรคาถา” แล้วจะเห็นว่าเป็นพุธคาถาล้วนๆ มิได้มีมนต์ไสยศาสตร์มาปะปนอยู่ด้วยเลยนอกจากนั้นในชินปัญชรคาถา ยังได้รวบรวมพลังอนุภาพของพระพุทธองค์ ของพระอนุชาพุทธะและปัจเจกพุทธะไว้ทุกพระองค์ซึ่งมีทั้งอิทธิปาฎิหาริย์ อาเทศนาปาฎิหาริย์ อนุสารสนีปาฎิหาริย์มาเป็นมหามงคลคาถาอันทรงไว้ด้วยพลังอันมหาศาล

หากท่านสนใจติดตามอ่านทั้งเล่มสามารถหาซื้อได้ ที่ร้านหนังสือโครงการธรรมไมตรี โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารอริยสัจสี่ เลขที่ 51 ซ.เพชรเกษม 65 แขวง/เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160  โทร. 0-2421 0489  http://www.poosawan.org

 


  

Contribute!
Books!
Shop!