E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

กำหนดการงานบำเพ็ญกุศลอาจาริยบูชา ๗ มกราคม ๒๕๕๘

ท่านอาจารย์อริยวังโสภิกขุ

กำหนดการจัดงาน

งานบำเพ็ญกุศล  ครบ  ๑๐  ปี  วันอาจาริยบูชา

พระอาจารย์อริยวังโสภิกขุ  (ศ.เกียรติคุณ ดร.สุชาติ  โกศลกิติวงศ์) ทูตสันติภาพแห่งโลก

ณ  อาคารบรมครู ฯ อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม ต.พุสวรรค์  อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

วันพุธที่  ๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘

{{{{{{{{{

เวลา   ๐๙.๓๐  น.       - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันที่บริเวณงาน

         ๐๙.๕๐  น.       - พระสงฆ์ในพิธี และผู้ร่วมงานพร้อมกัน (บน อาคารบรมครู ฯ ชั้น ๒)

                               - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                               - พิธีรับศีล และอาราธนาพระปริตร

                               - พระสงฆ์ในพิธี  ๑๐  รูป สวดพระพุทธมนต์(ธัมมนิยามสูตร)

                               - พิธีถวายผ้าบังสุกุล

                               - พิธีถวายข้าวพระพุทธและถวายภัตตาหารเพล

                               - ประธานในพิธี ประธานจัดงาน ผู้ใหญ่รับเชิญ เจ้าภาพ ผู้มีจิตศรัทธา
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  และถวายของที่ระลึก

                               - พระสงฆ์ในพิธี พระสงฆ์สามเณรที่มาร่วมงานสวดอนุโมทนา
(ประธานสงฆ์ในพิธีกล่าวสัมโมทนียกถาตามอัธยาศัย)
ประธานในพิธี,ประธานร่วมในพิธี,ประธานจัดงาน ฯลฯ กรวดน้ำ

                               - ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

                               - ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ สามเณร ทุกรูป
(ณ  ชั้นล่างอาคารบรมครู ฯ)

         ๑๑.๓๐  น.       - ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ

         ๑๒.๓๐  น.       - ผู้ร่วมงานพร้อมกัน(บนอาคารบรมครูฯ ชั้น ๒)

         ๑๓.๐๐ น.        - พิธีสดุดีท่านอาจารย์อริยวังโสภิกขุ ฯ

         ๑๓.๓๐  น.       - พิธีถวายเครื่องสักการบูชาพระพุทธรัตนะ พระบรมโพธิสัตว์ศรีอริเมตไตรย
พระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร(พระแม่กวนอิม) และท่านบรมครูสำนักปู่สวรรค์

                               - พิธีถวายเครื่องสักการบูชาพระอาจารย์อริยวังโสภิกขุ
(ศ.เกียรติคุณ ดร.สุชาติ  โกศลกิติวงศ์)ทูตสันติภาพแห่งโลก

                               - พิธีสวดมนต์ปฎิบัติบูชา อธิษฐานบูชา

                               - พิธีอธิษฐานน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
เพื่อทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

                               - มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง ฯลฯ

         ๑๕.๐๐  น.       - ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก  เสร็จพิธี

(เวลาโดยประมาณ) 

 

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Contribute!
Books!
Shop!