E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

หลวงปู่ทวด: ความสามัคคี

หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

โอวาทหลวงปู่-ความสามัคคี

เจริญพร

วันนี้เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันแห่งองค์สมณโคดมได้ประกาศให้มี พระอรหันต์ พระโพธิสัตว์ พระอนาคามีขึ้นในโลกมนุษย์ เป็นวันที่อาตมาภาพได้รับการสถาปนาแต่งตั้งจากพระรามาธิบดีที่ ๒ แห่งกรุงอโยธยา ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสสัดพุทไธสวรรค์ แห่งแผ่นดินอโยธยา และในวันนี้ซึ่งเป็นวันแห่งพิธีอุดมฤกษ์ ที่โลกมนุษย์ได้สร้างวัตถุถาวรของสำนักปู่สวรรค์ เกิดขึ้นในโลกมนุษย์

ในการที่จะโปรดสัตว์นั้น ถ้ามนุษย์ยังไม่มีจิตเข้าซึ้งถึงธรรม มนุษย์นั้นก็ย่อมที่จะติดในด้านวัตถุ คือ ในด้านสถานที่ แห่งความโอ่อ่ารโหฐาน บัดนี้การตั้งสำนักในโลกมนุษย์ก็ได้ลุล่วงมาเป็นส่วนมาก เพื่อเราจะได้โปรดสัตว์ในหมู่มนุษยโลก ให้มนุษย์มีจิตใจในด้านความเป็นคนมีกิเลสน้อยนั้น จะทำอย่างไร

จุดแรกแห่งความเสื่อมในโลกมนุษย์นี้เกิดจากมนุษย์ไม่มี สามัคคีธรรม เพราะเหตุใดเล่า อาตมาจึงเทศน์ดังนี้ ดังเช่นในวิถีการศาสนาก็ดี มีการแบ่งสมมติสงฆ์ เป็นค่าย เป็นเหล่า เป็นคณะ เป็นหมู่ การแบ่งคณะนั้นเป็นสภาพการณ์ของการไม่ได้ปลูก ความกลมเกลียวในหมู่ชนแห่งมนุษย์โลก จึงเกิดความยุ่งเหยิงขึ้น เพราะฉะนั้นเราเป็น สำนักธรรมแห่งโลกวิญญาณเราจะทำอย่างไร จะทำให้ความสามัคคีแห่งความสงบ แห่งความสันติ บรรลุถึงจุดแห่งความสำเร็จในโลกมนุษย์ ถ้าในหมู่ใดคณะใดก็ตามแม้แต่ประเทศชาติที่ตั้งคณะทำงานเพื่อส่วนรวมก็ดี เพื่อส่วนตัวก็ดี

ถ้ามนุษย์ผู้ใดในหมู่มนุษย์เหล่านั้นไม่มีความยึดมั่นในความสามัคคีของหมู่ของคณะแล้วไซร้ กิจการในการบริหารของประเทศก็ดีของสงฆ์ก็ดีของสำนักก็ดี ย่อมไม่มีความสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของอุดมการณ์ ในสภาพการณ์นี้แหละจะทำอย่างไร จึงจะให้เหล่ามนุษย์มีความสามัคคี ดำรงตนอยู่ในสัมมาทิฐิเห็นชอบ

เพราะว่าเหล่ามนุษย์นั้นมี ตัวเจ้าโลภะ เข้าครอบงำ บางคนมีเจ้าโทสะ เข้าครอบงำ เมื่อมนุษย์ผู้ใดมีตัว เจ้าโทสะและเจ้าโลภะ มาพบกันในกายมนุษย์แล้ว มนุษย์ผู้นั้นย่อมไม่รู้จักความอิ่ม และความพอในตัวตน เมื่อไม่มีความอิ่มและความพอในตัวตนก็ย่อมมีความหิวโหยเกิดขึ้น ดั่งเหล่าผีเปรตทั้งหลาย

ทีนี้จะทำอย่างไรจึงจะทำให้มนุษย์รู้ตน แลเข้าใจตนคือต้องให้มนุษย์หยุดและพิจารณาตน สภาพการณ์แห่งการพิจารณาตนนั้นก็ใช้หลัก ความเป็นอริยะ ซึ่งประกอบด้วยศีลและมรรค ๘ เป็นเบื้องต้น ในการพิจารณาตนจะต้องมี สติสัมปชัญญะ ให้พร้อมควบคุมตนให้สงบ

เพราะเหตุใดองค์สมณโคดมจึงวางหลักแห่งการปฏิบัติฌานก็ดี ปฏิบัติญาณก็ดี ว่าจะต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานก่อน จึงจะขึ้นไปสู่วิปัสสนา แต่ทุกวันนี้ มนุษยโลกถูกวัตถุนิยมปกปิดและการยกยอปอปั้น ของมนุษย์ด้วยกันที่ยกตนจนเลิศลอย ดังเช่นสมมุติสงฆ์บางคนเป็นสมมุติสงฆ์แต่ในผ้าเหลือง จิตใจนั้นไม่ได้เป็นสงฆ์เลย เพระเขาไม่ได้อบรมจิต มนุษย์ผู้นั้นย่อมไม่มีความสงบ และการครองผ้ากาสาวพัสตร์ก็ย่อมร้อน

ทีนี้เราจะทำอย่างไรให้ความสันติเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ได้ ก็จะต้องใช้หลักธรรมทั้งหลาย ตีเข้าไปในหมู่ชนเพียงกลุ่มน้อย ที่กุมบังเหียนโลก เมื่อมนุษย์ที่กุมบังเหียนโลก รู้จักตน รู้จักพอ เขาย่อมไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่โลก

ทุกวันนี้ กฎแห่งกรรมในธรรมชาติ ถูกมนุษย์เปลี่ยนแปลงโดยการสร้างวัตถุ โดยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร การสนองของวัฏฏะเป็นการสนองกรรมของกรรมเทียม ก็เพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายไม่รู้ซึ้ง ในหลักแห่งความเป็นจริงของความเป็นคนนั่นเอง

นโยบายและอุดมการณ์ของโลกวิญญาณ ะที่จะให้ทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จก็ต้องการให้เหล่ามนุษย์ที่จะเข้ามาเป็นลูกมือได้เข้ามาฝึกจิตของตนให้มีพลังอันแน่วแน่ เพื่อที่จะร่วมกันโปรดสัตว์ต่อไป....เจริญพร

โอวาทของดวงพระวิญญาณองค์พระโพธิสัตว์หลวงปู่ทวด(เหยียบน้ำทะเลจืด)

Contribute!
Books!
Shop!