E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

โอวาทสมเด็จโต ยิ้มรับความวิบาก

A-somdejto

ยิ้มรับความวิบาก

พระพุทธเจ้าสอนว่าความสุขอันแท้จริงก็คือ ท่านต้องวางอุปาทานในสรรพสิ่งทั้งหลาย ให้รู้ทันในอายตนะแห่งความเคลื่อนไหวของธรรมชาติให้ตามทัน ยิ้มรับกรรมวิบากที่จะเกิดขึ้น คืออย่ายึดชีวิต ให้จริงจังนัก

คือท่านยึดจริงจังเกินไป ท่านมีความกระวนกระวายมาก จิตท่านไม่สงบ ภาวะแห่งจิตท่านไม่สงบ จะทำให้ท่านเกิดความทุรนทุราย เมื่อท่านเกิดความทุรนทุราย เขาเรียกว่าประสาทท่านตึงเครียดมาก ปัญญาย่อมไม่มีทางเกิด

เพราะฉะนั้นในการที่จะให้ท่านมีปัญญาเกิดก็คือ ท่านจงรับทราบว่า ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเพราะท่านมีกรรมของท่านเป็นปัจจัยแห่งสมุฏฐานที่ให้ท่านเกิดมาเพื่อใช้กรรมนั้น ตามวิบากของกุศลและอกุศล ท่านวางจิตให้นิ่งๆ อย่ามีความอุปาทานในความจริงจังกับชีวิตการเป็นคน ยิ้มต้อนรับทั้งทุกข์และสุข ไม่มีความกระวนกระวาย ไม่เอาคนอื่นมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบตัวเรา จิตท่านย่อมมีความสงบ

ภาวะจิตสงบนี้แหละจะทำให้ท่านมีสมาธิ ภาวะแห่งสมาธินี้แหละ จะทำให้ท่านเกิดปัญญา ในการพิจารณาว่า การเป็นคน กอบโกยวัตถุ ตายไปก็เอาไปไม่ได้ เมื่อตายไปเอาไปไม่ได้แล้วไซร้ เราเป็นคนอยู่ในขณะนี้ เรามีโอกาสที่สร้างงานให้กับศาสนา เรามีโอกาสที่สร้างงานให้กับสังคม เรามีโอกาสที่จะช่วยโปรดสัตว์โลกที่ยึดอยู่ในอัตตาทิฐิ ให้ช่วยกันระงับความฟุ้ง เราควรทำ

เมื่อท่านเข้าถึงภาวะอันนี้ ท่านย่อมที่จะเข้าซึ้งถึงคำว่าศาสนาเป็นอย่างไร

ธรรมโอวาท หลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี

๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๔

Contribute!
Books!
Shop!