E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

สมเด็จโต-ความจริงของการเกิดศาสนา

สมเด็จโต

ความจริงของการเกิดศาสนา

( วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๒ )

สานุศิษย์ : หลวงพ่อสมเด็จครับ วันนี้ผู้จัดการหนังสือดำรงศาสนามาที่นี่ครับ หลวงพ่อมีธรรมะอะไรที่จะโปรดครับ บางทีเขาจะได้นำธรรมะนี้ไปลงหนังสือดำรงศาสนาครับ

สมเด็จ : คือในหลักแห่งความจริงของการเกิดศาสนาในโลกนี้ เพราะว่าจิตใจของมนุษย์ไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม ล้วนแต่เดินไปสู่ความหายนะ เพราะความเสื่อมของจิตใจมนุษย์จึงได้เกิดศาสดาจารย์ต่าง ๆ ขึ้น เพื่อยกระดับจิตของมนุษย์ให้สูงขึ้น ให้เข้าซึ้งถึงสภาพการณ์ของการเป็นคน

คือในหลักแห่งความจริงของพุทธศาสนาของเรานั้น เรายึดมั่นในหลักของกฎแห่งกรรม กฎของอนิจจัง อนัตตา กฎของกรรมวิบากของแต่ละบุคคล สภาวะแห่งการเสวยกรรมวิบากของคนแต่ละคนก็ดี ของอสูรแต่ละตนก็ดี ของพรหมแต่ละองค์ก็ดี ย่อมอยู่ในภาวะแห่งผลของการสืบต่อของกรรมที่ประกอบขึ้นในอดีตกรรม ในปัจจุบันกรรม ต่อเป็นอนาคตกรรม เมื่อภาวะที่ยังอยู่ในวัฏฏะ ยังข้องอยู่ในทางโลก ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิด ตามภาวะของภพและชาติ

ทีนี้ ในภาวะแห่งการอยู่ของการเป็นคนนั้น ถ้าสภาพดำรงตนอยู่ในสัมมาอาชีพชอบ เมื่อผู้นั้นสิ้นจากโลกมนุษย์ย่อมจะไปเสวยกรรมวิบากในทางสุคติ หรืออาจถึงวิมุตติสุข คือท่านอย่าลืมว่าภาวะแห่งการเป็นคน ขันธ์ซึ่งประกอบไปด้วย ดิน น้ำ ลม ไฟ จะทิ้งอยู่ในโลกนี้ จิตวิญญาณย่อมไปสู่ปรภพ เพื่อเสวยกรรมวิบากแห่งการก่อของตน หากวิญญาณนั้นอยู่ในโลกมนุษย์ตั้งอยู่ในความชั่ว มนุษย์ผู้นั้นย่อมไปเสวยกรรมของตนในทางชั่ว

ในภาวะแห่งการรู้การจุติและการเกิดของสัตวโลกนั้น องค์สมณโคดมก็ได้วางหลักแห่งการปฏิบัติไว้ดีแล้ว แต่ทุกวันนี้ศาสนาพุทธของกรุงสยามนั้น อยู่ในภาวะที่น่ากลัวก็คือ ผู้ครองศาสนานั้นไม่ปฏิบัติตนให้อยู่ในร่องรอยของพุทธพจน์ และในสภาพการณ์ไม่เข้าซึ้งถึงการเป็นคนก็ดี ไม่เข้าซึ้งถึงการเป็นนักบวชก็ดี ไม่เข้าซึ้งถึงการอยู่รอดของโลกมนุษย์ก็ดี เมื่อผู้ดำเนินการเผยแพร่สัจจะขององค์สมณโคดมยังติดข้องอยู่ในกิเลสของโลกแล้วไซร้ สัจจะแห่งความจริงย่อมถูกปิดด้วยเหล่ามนุษย์ทั้งหลายที่มีตัวโลภครอบงำ

เพราะฉะนั้น ในการดำเนินงาน การเผยแพร่สัจจะก็ดี เผยแผ่ธรรมะก็ดี เราควรจะมีแนวและอุดมการณ์ของเราเป็นหลักในการวินิจฉัยเหตุและผล เพราะหลักคำสอนขององค์สมณโคดม หรือว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งไม่ตาย ความจริงเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติเข้าไปและเราเรียกผู้อื่นมาดูและมาศึกษาได้ นั้นคือหลักแห่งความจริงของธรรมะ

ทุกวันนี้ วิถีการเผยแผ่ศาสนาของนักบวช ของผู้นำศาสนานั้นไม่ตั้งอยู่ในสัจจะแห่งความจริงทั้งต่อหน้าและลับหลัง ภาวะนั้นแหล่จึงทำให้ความหายนะเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ทุกหย่อมหญ้าอยู่ในทุกวันนี้

ฉะนั้น อาตมาจึงอยากจะให้ว่า ท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธ ท่านควรจะศึกษา ฝึกในหลักแห่งความจริงของสัจจะ เข้าซึ้งถึงกระแสแห่งวิมุติ รู้แน่แห่งเอกัคตาจิต แล้วจะเผยแผ่หลักธรรมเข้าสู่หลักแห่งความจริงได้มากกว่านี้

( จากหนังสือชุด โต พรหมรังษี ธรรมะชนะมาร )

 

ความจริงของการเกิดศาสนา
( วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๒ )

สานุศิษย์ : หลวงพ่อสมเด็จครับ วันนี้ผู้จัดการหนังสือดำรงศาสนามาที่นี่ครับ หลวงพ่อมีธรรมะอะไรที่จะโปรดครับ บางทีเขาจะได้นำธรรมะนี้ไปลงหนังสือดำรงศาสนาครับ
สมเด็จ : คือในหลักแห่งความจริงของการเกิดศาสนาในโลกนี้ เพราะว่าจิตใจของมนุษย์ไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม ล้วนแต่เดินไปสู่ความหายนะ เพราะความเสื่อมของจิตใจมนุษย์จึงได้เกิดศาสดาจารย์ต่าง ๆ ขึ้น เพื่อยกระดับจิตของมนุษย์ให้สูงขึ้น ให้เข้าซึ้งถึงสภาพการณ์ของการเป็นคน
คือในหลักแห่งความจริงของพุทธศาสนาของเรานั้น เรายึดมั่นในหลักของกฎแห่งกรรม กฎของอนิจจัง อนัตตา กฎของกรรมวิบากของแต่ละบุคคล สภาวะแห่งการเสวยกรรมวิบากของคนแต่ละคนก็ดี ของอสูรแต่ละตนก็ดี ของพรหมแต่ละองค์ก็ดี ย่อมอยู่ในภาวะแห่งผลของการสืบต่อของกรรมที่ประกอบขึ้นในอดีตกรรม ในปัจจุบันกรรม ต่อเป็นอนาคตกรรม เมื่อภาวะที่ยังอยู่ในวัฏฏะ ยังข้องอยู่ในทางโลก ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิด ตามภาวะของภพและชาติ
ทีนี้ ในภาวะแห่งการอยู่ของการเป็นคนนั้น ถ้าสภาพดำรงตนอยู่ในสัมมาอาชีพชอบ เมื่อผู้นั้นสิ้นจากโลกมนุษย์ย่อมจะไปเสวยกรรมวิบาในทางสุคติ หรืออาจถึงวิมุตติสุข คือท่านอย่าลืมว่าภาวะแห่งการเป็นคน ขันธ์ซึ่งประกอบไปด้วย ดิน น้ำ ลม ไฟ จะทิ้งอยู่ในโลกนี้ จิตวิญญาณย่อมไปสู่ปรภพ เพื่อเสวยกรรมวิบากแห่งการก่อของตน หากวิญญาณนั้นอยู่ในโลกมนุษย์ตั้งอยู่ในความชั่ว มนุษย์ผู้นั้นย่อมไปเสวยกรรมของตนในทางชั่ว
ในภาวะแห่งการรู้การจุติและการเกิดของสัตวโลกนั้น องค์สมณโคดมก็ได้วางหลักแห่งการปฏิบัติไว้ดีแล้ว แต่ทุกวันนี้ศาสนาพุทธของกรุงสยามนั้น อยู่ในภาวะที่น่ากลัวก็คือ ผู้ครองศาสนานั้นไม่ปฏิบัติตนให้อยู่ในร่องรอยของพุทธพจน์ และในสภาพการณ์ไม่เข้าซึ้งถึงการเป็นคนก็ดี ไม่เข้าซึ้งถึงการเป็นนักบวชก็ดี ไม่เข้าซึ้งถึงการอยู่รอดของโลกมนุษย์ก็ดี เมื่อผู้ดำเนินการเผยแพร่สัจจะขององค์สมณโคดมยังติดข้องอยู่ในกิเลสของโลกแล้วไซร้ สัจจะแห่งความจริงย่อมถูกปิดด้วยเหล่ามนุษย์ทั้งหลายที่มีตัวโลภครอบงำ

เพราะฉะนั้น ในการดำเนินงาน การเผยแพร่สัจจะก็ดี เผยแผ่ธรรมะก็ดี เราควรจะมีแนวและอุดมการณ์ของเราเป็นหลักในการวินิจฉัยเหตุและผล เพราะหลักคำสอนขององค์สมณโคดม หรือว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งไม่ตาย ความจริงเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติเข้าไปและเราเรียกผู้อื่นมาดูและมาศึกษาได้ นั้นคือหลักแห่งความจริงของธรรมะ

ทุกวันนี้ วิถีการเผยแผ่ศาสนาของนักบวช ของผู้นำศาสนานั้นไม่ตั้งอยู่ในสัจจะแห่งความจริงทั้งต่อหน้าและลับหลัง ภาวะนั้นแหล่จึงทำให้ความหายนะเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ทุกหย่อมหญ้าอยู่ในทุกวันนี้
ฉะนั้น อาตมาจึงอยากจะให้ว่า ท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธ ท่านควรจะศึกษา ฝึกในหลักแห่งความจริงของสัจจะ เข้าซึ้งถึงกระแสแห่งวิมุติ รู้แน่แห่งเอกัคตาจิต แล้วจะเผยแผ่หลักธรรมเข้าสู่หลักแห่งความจริงได้มากกว่านี้
( ชุด โต พรหมรังสี ธรรมะชนะมาร )

Contribute!
Books!
Shop!