E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

การติดต่อกับวิญญาณในโลกทิพย์

 somdej-tho

การติดต่อกับวิญญาณในโลกทิพย์

สานุศิษย์- กราบนมัสการหลวงพ่อสมเด็จ ฯ เกล้า กระผมขอกราบเรียนถามว่า มนุษย์เราจะมีทางติดต่อกับวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วได้หรือไม่

หลวงพ่อสมเด็จฯ -การติดต่อกับวิญญาณของมนุษย์ ที่เพิ่งตายใหม่ๆ นั้น วิญญาณคนนั้นอยู่ในลักษณะ
เหมือนครั้งแรกที่ไม่ได้ทำบาปหรือสร้างกรรมอะไร และวิญญาณเขายังเป็นอิสสระแต่ไม่พ้นกรรมอันใดอันหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมา ต่อเมื่อประมาณหลังจากตายแล้วหนึ่งร้อยวันหรือสองร้อยวันนั้นแหละ เขาจะค่อย ๆ รู้สึกตัวแห่งการตายของเขาขึ้นว่า ภาวะนั้นเขาได้ ตายจาก โลกมนุษย์นี้ไปแล้ว เพราะอะไรเล่า เพราะระหว่างนั้นวิญญาณของเขาทัศนาจรหรือท่องเที่ยวไปในทุกหนทุกแห่ง เขาก็ได้พบเหล่าวิญญาณที่เป็นมิตรสหายใน
โลกมนุษย์ของเขาบ้าง เมื่อได้พบแล้ว วิญญาณเหล่านั้นก็จะช่วยอธิบายให้เข้าใจว่า เขาได้ตายแล้ว และชี้ให้เห็นว่าเขาได้ตายจากโลกมนุษย์ไปแล้ว เมื่อสภาวะนั้นมาถึง วิญญาณเราก็จะถึงเวลาที่จะต้องไปใช้กรรม
ในกุศลกรรมและอกุศลกรรมนั้น

เพราะอะไรเล่า ทำไมต้องไป เสวยบุญ เสวยบาปของเขาเล่า . เพราะว่าวิญญาณ ทุกรูปทุกนามย่อมจะต้องเสวยกรรมวิบากทั้งหลายที่ตนสร้างขึ้น อันเป็นกฎของโลกวิญญาณ ที่นี้ระหว่างเขาเสวยบุญ เสวยบาป
ของเขาอยู่ บุคลที่จะติดต่อวิญญาณต่างๆ ที่ตายไปนั้น บุคคลนั้นจะต้องมี

๑.สมาธิแน่วแน่พร้อมด้วยเมตตาจิตต่อวิญญาณทั้งหลาย

๒.จะต้องเป็นผู้ที่มีสัจจะ

๓.มีใจสะอาดและเป็นสื่อที่ดี อันจะให้วิญญาณดวงนั้นมาเข้าได้

สภาพการณ์นั้นแหละ มีหลัก ๓ ประการอันนี้พร้อมแล้ว ผู้นั้นก็สามารถที่จะติดต่อกับวิญญาณนั้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎมีอยู่ว่า เมื่อเราติดต่อ เราส่งกระเสจิตไปถึงวิญญาณดวงนั้น วิญญาณดวงนั้นจะได้รับกระแสจิตนั้นตามสภาวการณ์ คือรับรู้กระแสจิตของเราที่ส่งไปถึง เมื่อรับรู้กระแสจิตของเราที่ส่งไปถึงแล้ว
ถ้าผู้นั้นไม่ได้บาปหนา ไม่ได้มีอกุศลกรรมหนัก เขาก็สามารถติดต่อกับยมทูตว่าบัดนี้มนุษย์ที่เป็นลูกหลาน เหลน ต้องการพบวิญญาณเขา ต้องการพูดคุยกับเขา ขอให้ยมทูตหรือว่าเทวทูตส่งตัวเขามาชั่วขณะหนึ่ง เมื่อยมทูตหรือเทวทูตยอม เขาก็พาตัวมาเข้าสิงสถิตผู้ติดต่อนั้น ผู้นั้นก็สามารถมาอธิบายเหตุการณ์ของเขาที่เกิดขึ้นใน
โลกมนุษย์ให้พวกลูกหลานเหลนทั้งหลายฟังได้ พร้อมกันนั้น

.. พอมาถึงก็จะได้พูดถึงเรื่องของโลกวิญญาณบางอย่างให้มนุษย์รู้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาอีกว่า ทำไม
บางคนติดต่อกับวิญญาณได้แล้ว แต่เขาไม่มา เพราะอะไร เพราะว่าวิญญาณนั้นกำลังหลงอยู่ในระหว่างเสวยสุข ที่นี้อาดมาต้องย้อนว่า ถ้าวิญญาณดวงนั้นไปเกิดแล้ว เราติดต่อไปเขาจะมาหรือไม่นั้น ต้องแล้วแต่สภาพ
ภาวะนั้น อันนี้ขอบอกว่า วิญญาณที่ไปเกิดนั้น เป็นอีกส่วนหนึ่งของดวงวิญญาณ ซึ่งอาตมาได้บอกแล้วว่า วิญญาณใหม่ วิญญาณเก่าผสมเข้าไปอยู่ในวัฏสงสารจนแบ่งชาติแบ่งภพ" แบ่งกันไม่เข้าใจไปเลย เพราะเป็นสิ่งที่สะสมกันมาจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรของเรื่องวิญญาณธรรมดาทั้งหลาย

เพราะฉะนั้นการเกิดมาในโลกมนุษย์นี้ก็ควรที่จะบำเพ็ญให้หลุดพ้นวัฏสงสาร ไม่ท่องเที่ยวไปในนรก สวรรค์ ๓๓ ชั้น นั้นแหละจะได้เป็นสุขอย่างยิ่ง เมื่อเราไม่สามารถฝึกในวิธีการให้หลุดพ้นอันนี้ เราก็ต้องเสวยกรรม
อยู่ในวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเช่นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดมาชาติหนึ่งในโลกมนุษย์นั้นเกิดมาแล้ว จะเอาความดีอะไรกลับไปบ้าง เพราะสภาพการณ์นี้ ถ้าเราอยู่อย่างมนุษย์ธรรมดาแล้ว เราก็ไม่รู้เรื่องอะไร ทำตามความเคยชินที่เคยดู ๆ เขามา ทำตาม ๆ เขาโดยไม่รู้ถูก ไม่รู้ผิด ไม่รู้อะไรก็ว่ากันไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ ซึ่งเป็นยุคด้านวัตถุเจริญขึ้นมากทีเดียวของโลกมนุษย์ มนุษย์ยึดมั่นใน
โลกวัตถุ จึงไม่พยายามค้นเข้าไปในโลกวิญญาณ และจิตใจที่แท้จริง เพราะฉะนั้น การติดต่อกับโลกวิญญาณ มนุษย์ที่ติดต่อนั้น ถ้าไม่ใช่เทวะที่เขาส่งมาทำงาน ผู้นั้นจะต้องมีสมาธิของตัวเองแน่วแน่ พร้อมกันนั้นจิตใจจะต้องสะอาด ต้องเป็นผู้มีเมตตาจิต ดวงวิญญาณที่เราจะติดต่อถึงจะมา เพราะฉะนั้นผู้ที่คิดจะฝึกวิปัสสนากรรมฐาน จะต้องยึดมั่นในหลัก ไม่ยึดติดอะไร ทำจิตให้สงบ แล้วท่านจะพบความรู้แห่งสัจธรรมอันแท้จริง

เจริญพร

คัดจากคำเทศน์ของดวงพระวิญญาณ หลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี เทศน์โปรดสานุศิษย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๐

Contribute!
Books!
Shop!