E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

พระพุทธถวายเนตรนิรภัยทุกทิศ

budha9-350px

รำลึกความหลัง

พระพุทธถวายเนตรนิรภัยทุกทิศ

มีหลายท่านที่เคยแวะเวียนไปเที่ยวชมความสวยงามของเทือกเขาถ้ำพระ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี คงจะได้เห็นปูชนียวัตถุทางศาสนาที่อยู่บนเทือกเขานั้น อันมหัศจรรย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธรูปปางถวายเนตร ที่ยืนตระหง่านประทานบารมีและความร่มเย็น มายาวนานหลายสิบปี วันนี้ขอนำประวัติของพระพุทธรูปองค์นี้มารำลึกความหลังเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้สนใจได้ทราบกันครับ

เมื่อการดำเนินการบุกเบิกหุบผาสวรรค์เมืองศาสนามาได้ระยะหนึ่งแล้ว เพื่อให้การสร้างภราดรภาพทางศาสนาเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง ตามหลักการที่ว่า “การที่จะสร้างสันติสุขอันถาวรในโลกมนุษย์นั้นจำเป็นที่จะต้องให้ มนุษย์เข้าซึ้งถึงศาสนาแต่ละศาสนา” อาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ และคณะกรรมการของหุบผาสวรรค์ฯ จึงได้ดำริที่จะจัดสร้างพระพุทธรูป ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า พระศาสดาแห่งพุทธศาสนา ขึ้น ณ ยอดเขายอดหนึ่งบนเทือกเข้าถ้ำพระ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

โดยจัดสร้างพระพุทธรูปยืนปางถวายเนตร แสดงพุทธประวัติตอนเริ่มต้น เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ในสัปดาห์ที่ ๒ พระองค์ประทับยืนทอดสายพระเนตรสู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยความปีติ และทรงปลงสังเวชว่า "สัตว์โลกเต็มไปด้วยกิเลสตัณหา เราจะโปรดเขามิใช่ง่ายนัก" ต่อมาคติความเชื่อของพุทธศาสนิกชนว่า พระพุทธถวายเนตรเป็นพระประจำวันอาทิตย์ มีความสูง ๙ เมตร ประกอบพิธีวางศิลามงคลบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๙ อาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ ผู้อำนวยการหุบผาสวรรค์เมืองศาสนา เป็นประธานพิธี ม.จ.ชุมปกะบุตร ชุมพล ทรงเป็นประธานกรรมการจัดงาน ได้ถวายนามพระพุทธรูปนั้นว่า “พระพุทธถวายเนตรนิรภัยทุกทิศ” เพื่อเป็นมงคลแก่ชนทั้งหลายที่ได้สักการะบูชาให้มีแต่ความเป็นสิริมงคล มีความปลอดภัย มีความสุขใจสุขกาย และอีกนัยหนึ่งคือ ขอให้พุทธานุภาพโปรดช่วยให้ภัยอันตรายทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นแก่ประเทศไทยทั่วทุกทิศ จงมลายหายไปด้วยพุทธบารมี

B9-200-1B9-200-2B9-200-3

 

ภาพพระพุทธถวายเนตรนิรภัยทุกทิศในอดีต 

Contribute!
Books!
Shop!