E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

สมเด็จโต-งานของโลกวิญญาณ

o-wat-tho

งานของโลกวิญญาณ

(วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔)

สมเด็จ : อาตมามาทำงาน ไม่ใช่มาทำงานแค่เทศน์แค่สองสามคนฟัง หลวงปู่ไม่ใช่มาแค่รักษาคนเท่านั้น เรามาทำงาน เรามีจุดมุ่งหมายในการยกระดับจิตใจมนุษย์ทั้งโลก จุดมุ่งหมายให้ศาสนาไม่มีการแบ่งแยกให้มีความสามัคคีในเรื่องพระสงฆ์ นี่คือเรื่องที่เป็นโครงการใหญ่

ฉะนั้น งานที่ก้าวหน้ามานั้นเป็นเพียงครึ่งเสี้ยวเท่านั้น ยังไม่ถึงหนึ่งแผนเลย เพราะฉะนั้นผู้ที่จะทำงานต้องเข้มแข็ง และงานของสำนักปู่สวรรค์ไม่ใช่งานที่จะให้มนุษย์ยุคปัจจุบันยกย่อง งานของสำนักปู่สวรรค์ต่อเมื่ออีกศตวรรษหนึ่งเขาจึงยกย่อง ฉะนั้น ยุคนี้ถ้าท่านทำงานกับสำนักปู่สวรรค์ ก็ต้องถูกเขาด่าเรื่อยนะ คือเป็นงานในอนาคต ไม่ใช่งานปัจจุบัน คนทำงานต้องมีความเข้มแข็ง มีหลักการและยึดมั่นในอุดมการณ์

๑. จะต้องยึดมั่นในคติว่า เรายึดมั่นอุดมการณ์ที่จะช่วยสัตวโลกให้พ้นทุกข์

๒. เรายึดมั่นอุดมการณ์ ที่จะให้มนุษย์เข้าซึ้งถึงโลกอีกโลกหนึ่ง เพื่อในการเสวยกรรมแห่งวิบากในอกุศลกรรมน้อย

๓. เราต้องการให้มนุษย์ทั้งหลายมีความสามัคคี เข้าซึ้งถึงศาสนาอันแท้จริง

เมื่อท่านมีอุดมการณ์และหลักการเหล่านี้ ท่านก็ย่อมที่จะร่วมงานกับสำนักปู่สวรรค์ได้ดี และ

ต้องมีความแน่วแน่ ไม่มีการเกรงกลัวคำครหานินทา จึงจะลุล่วงสู่เป้าหมาย

ท่านอย่าลืม งานของโลก งานของสัจจะ งานของศาสนานั้น สมัยองค์สมณโคดมประกาศธรรม

อยู่ในชมพูทวีปนั้น ไม่ใช่ว่าทั่วแคว้นชมพูทวีปนับถือพุทธศาสนาหมด ท่านศึกษาอภิธรรม ศึกษาพระสูตร ย่อมรู้ดี ศาสนาพุทธมีความสำคัญขึ้นมาก็ต่อเมื่อพระพุทธองค์สิ้นไปแล้ว และหลังจากพระเจ้าอโศกมหาราชมาฟื้นฟู เพราะฉะนั้น งานของสำนักปู่สวรรค์ขณะนี้ ท่านจะต้องมีความอดทนต่อคำครหาใดๆ และอดทนต่อการผจญของเหล่ามารทั้งหลายที่คิดทำลายท่าน ทั้งในด้านชื่อเสียงและด้านจิตใจ

ท่านจงยึดมั่นว่า ความดีย่อมที่จะชนะความชั่ว ความบริสุทธิ์ย่อมเหนือสิ่งอื่นใด เมตตาย่อมค้ำจุนโลก สิ่งเหล่านี้เราต้องยึดมั่นและมีความหนักแน่นในการทำงาน ไม่มีการท้อถอยต่ออารมณ์ของมนุษย์ทั้งหลาย

Contribute!
Books!
Shop!