E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

ทัศนะของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล เรื่อง ผี – วิญญาณ เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีจริงหรือ ? เขียนไว้เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๒๓

ทัศนะของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

เรื่อง ผีวิญญาณ เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีจริงหรือ ?

เขียนไว้เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๒๓

 ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล ผู้ที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณ 

นักวิทยาศาสตร์ และบุคคลทั่วๆไป ในสมัยนี้พากันเชื่อว่า สิ่งต่างๆตามหัวข้อข้างบนนี้เป็นสิ่งเหลวไหลไร้สาระ แต่ก็มีทั้งนักวิทยาศาสตร์และบุคคลอีกไม่ใช่น้อยเหมือนกันเชื่อว่ามีจริง เพราะได้ประสบมาเองและพยายามติดตามหาข้อเท็จจริงต่อไปไม่หยุดยั้ง แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องนามธรรม ไม่ใช่รูปธรรมจึงพิสูจน์ได้ยาก ไม่เหมือนการทดลองทางวิชาฟิสิคส์ และเคมีที่ทดลองให้ดูเมื่อไหร่ก็ได้

          ข้าพเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีจริง เพราะว่าได้รับคำบอกกล่าวจากผู้รู้ ผู้คงแก่การเรียนและยังได้ประสบมาด้วยตนเองอีกด้วย ข้าพเจ้าไม่มีเวลามากที่จะเขียนอย่างยืดยาวขอกล่าวย่อๆ พอได้ความเท่านั้น

          เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงแน่ ชาวพุทธเราเคารพบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรานับว่า พระองค์ท่านเป็นผู้วิเศษสุด เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งได้แสดงอภินิหารให้ปรากฏแก่ประชาชน (เมื่อจำเป็น) มานับแต่โบราณกาลแล้ว และบทสวดมนต์ยังมีบทสวดชุมนุมเทวดา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันทรงสร้างพระ เครื่องราง ของขลัง ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองและพระองค์ยังได้เสด็จฯไปในที่ต่างๆ ทำพิธีบวงสรวงพระวิญญาณของวีรกษัตริย์ไทยเป็นประจำ เช่น พระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นต้น นี่พอจะรวบรัดเรื่องเกี่ยวกับเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แล้ว

          ข้าพเจ้าขอกลับมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณและผี สองคำนี้ ข้าพเจ้าจะไม่เล่นคำตามที่บางท่านบอกว่า วิญญาณแปลว่า การรับรู้ ข้าพเจ้าจะพูดแบบชาวบ้านชาวตลาดทั่วๆไป ผี คือคนตาย ถ้าคนตายแล้วมาปรากฏให้เราเห็นหรือด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เราก็บอกว่าผีหลอก หรือวิญญาณมาหลอกหลอนตามภาษาชาวบ้านนั้น

          ผีกับวิญญาณมีความหมายคล้ายคลึงกันเกี่ยวกับชีวิต ทางวิชาชีววิทยากล่าวว่า ชีวิตแรกเริ่มในโลกนี้จะต้องเกิดจากสิ่งไร้ชีวิตซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว จะเกิดได้อย่างไรไม่มีใครทราบ เราทราบแต่ว่าชีวิตต้องมีโปรโตปลาสซึม (PROTOPLASM) และที่สำคัญที่สุดก็คือ DNA (สารเคมีชนิดหนึ่งย่อมาจาก DEOXYRIBONUCLEIC ACID) และโปรตีน โปรโตปลาสซึม ประกอบด้วยสารประกอบหลายอย่าง เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ น้ำและอื่นๆ อีกหลายอย่างรวมกัน

          ผลของการเปลี่ยนทางเคมี (CHEMICAL ACTIVITIES) ซึ่งต้องอาศัยเอนไซม์ (ENZYMS) และการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์ (PHYSICAL ACTIVITIES) เช่น การเปลี่ยนพลังงานอย่างหนึ่งไปเป็นพลังงานอีกอย่างหนึ่ง (TRANSFORMATION OF ENERGY) นี่แหละทำให้เกิดเป็นชีวิตขึ้นมาได้ ทฤษฎีนี้นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า MECHANISTIC THEORY

          อีกทฤษฎีหนึ่งอ้างว่านอกจากชีวิตจะต้องมีโปรโตปลาซึมแล้ว ยังต้องมีพลังงานแห่งชีวิต (VITAL ENERGY) อีกด้วย หรืออีกนัยหนึ่งต้องมีวิญญาณ มิฉะนั้นจะเป็นชีวิตขึ้นมาอีกไม่ได้ ทฤษฎีนี้เรียกว่า VITALISTIC THEORY ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะต้องมีพลังงานใช้

          การเห็นด้วยตา ได้ยินด้วยหู ดมกลิ่นด้วยจมูก รู้รสด้วยลิ้น รู้สึกเจ็บ ร้อน เย็น การแตะต้องด้วยผิวกายเหล่านี้ไมใช่อวัยวะตรงนั้น มันรู้สึก มันเห็น มันได้ยิน ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงต้นทางเท่านั้น จะต้องมีเส้นประสาทนำสัมผัสเหล่านั้นไปสู่แหล่งรับรู้อีกต่อหนึ่ง ซึ่งอยู่ที่สมอง สมองเป็นแหล่งสำคัญของร่างกาย เป็นพลังงาน เป็นแหล่งควบคุมร่างกายทั้งหมด เช่น เราเห็นภาพก็ที่สมองตอนหลังเหนือท้ายทอย ได้ยินเสียงก็ที่สมองตรงข้างๆขมับ     

          วิญญาณซึ่งเป็นพลังงานอาจปล่อยกระแสคลื่นมาบังคับบัญชาสมองของใครคนใดคนหนึ่งให้เกิดการรับรู้ ว่ามีเสียง มีแสง มีภาพเกิดขึ้น เช่น การเข้าฝัน การเข้าทรงนั้นคือวิญญาณที่แรงจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเข้าไปอาศัยสังขารหรือกายหยาบของร่างกายของคนทรง โดยบังคับให้ทำอะไรต่ออะไรก็ได้ คล้ายกับคำสั่งสมองของคนนั้นเอง โดยวิญญาณเดิมของคนๆนั้น ต้องหลีกทางให้ แต่ยังมีใยโยงอยู่มิได้หลุดออกไปเลยจนกว่าวิญญาณที่มาทรงกลับไป วิญญาณเดิมจึงกลับมาใหม่ ฉะนั้นร่างทรงคนนั้นจะไม่รู้เรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นเลย

เช่นเดียวกับการรับวิทยุ ทางสถานีหนึ่งแล้วมีเสียงจากสถานีข้างเคียงที่แรงกว่า เข้ามาดังแทนสถานีเดิม จะกลับได้ยินอีกเมื่อสถานีแทรกนั้นอ่อนลงหรือหายไป เรื่องผีเข้าก็ทำนองเดียวกันนี้แหละ เป็นแต่เพียงวิญญาณที่มาเข้านั้นไม่ยอมออกไป มาทำหน้าที่แทนวิญญาณของผู้ถูกผีเข้า

ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถที่จะค้นคว้าประดิษฐ์เครื่องมือที่จะจับวิญญาณมาทดลองให้ดูได้ แต่ทางไสยศาสตร์มีการจับวิญญาณได้แล้วเช่น ซินแสบั๊กที่สามแยก สามารถจับวิญญาณอาละวาดได้ ดังที่ พ.ต.อ.ชลอ อุทกภาชน์ ได้ถ่ายรูปมาให้ดู

เรื่องเกี่ยวกับผีวิญญาณต่างๆ มีผู้สนใจและศึกษากันมาตั้งแต่ครั้งโบราณแล้ว มีผู้พบเห็นและมีปรากฏการณ์ต่างๆ ในหลายต่อหลายประเทศด้วยกัน พระเถระผู้ใหญ่ของเรา มีหลายองค์ที่ทราบเรื่องนี้ดี แต่ท่านก็เก็บเงียบไว้ เพราะเป็นเรื่องที่พิสูจน์กันไม่ได้ จึงจัดว่าเป็นเรื่องเดียรัจฉานวิชา ผู้ที่ไม่เคยเห็นก็ถกเถียงกันว่าผีและวิญญาณไม่มี ตายแล้วสูญ เถียงกันไปเถียงกันมา ทะเลาะกันเปล่าๆ

ในประเทศอังกฤษมีผู้สนใจและศึกษาเรื่องนี้มา เช่น SIR OLIVER LODGE นักวิทยาศาสตร์ทางวิชาฟิสิคส์ได้ติดต่อกับวิญญาณลูกชายชื่อ REYMOND ซึ่งตายในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ที่ WESTERN FRONT ใน ค.ศ.๑๙๑๕ 

200px-Conan doyle

Arthur Ignatius Conan Doyle

200px-H G Wells pre 1922

H. G. Wells

240px-Hux-Oxon-72

JULIAN HUXLEY

Oliver Joseph Lodge3

Sir Oliver Joseph Lodge

ScienceofLife 

THE SCIENCE OF LIFE

 

SIR CONAN DOYLE ได้ติดต่อกับวิญญาณชื่อ PHENEUS นักวิทยาศาสตร์ทางวิชาวิทยา เช่น  H.G.WELLS.,JULIAN HUXLEY และ G.P.WELLS ก็ได้กล่าวไว้ในหนังสือ THE SCIENCE OF LIFE พิมพ์ในปี ค.ศ.๑๙๓๑ เมื่อราวๆ ๔๓ ปีมาแล้ว MRS.SAHNI ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางวิชาซากหินของพืชโบราณ(PALAEOBOTANY) ของมหาวิทยาลัยพาราณสี(BENARES) มาเมืองไทยได้พบกับข้าพเจ้าและคุยได้ว่า ติดต่ออยู่เสมอกับวิญญาณของสามี คือศาสตราจารย์ SAHNI ศาสตราจารย์ทางวิชาพฤกษศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเดียวกันดี เช่น ความอบอุ่น มีการเคลื่อนไหว มีการย่อยอาหาร มีการหายใจ เหล่านี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารต่างๆ ในร่างกายซึ่งต้องอาศัยเอนไซม์ช่วยเหลือเป็นส่วนใหญ่ อากัปกิริยาต่างๆนี้ ถูกควบคุมด้วยสมอง สมองเป็นแหล่งสั่งงานใช้พลังงานมาก

วิญญาณคงเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่เร้นลับในการเกิดเป็นมนุษย์ เชื้ออสุจิของชายจะต้องเข้าผสมกับไข่ของหญิง เพื่อนำโครโมโซม CHROMOZOMES) ของทั้ง ๒ ฝ่ายเข้าร่วมกัน เราเรียกว่า การปฏิสนธิ (FERTILISATION) เมื่อรวมกันแล้วจึงมีโครโมโซมเป็นจำนวนเต็ม(DIPLOID NUMBER) เซลล์เริ่มแรกนี้เรียกว่า ไซโกต(ZYGOTE) แล้วจึงแบ่งตัวเรื่อยๆ ไปจนเติบโตเป็นเอมบริโอ(EMBRYO)และเป็นเด็กอ่อนขึ้นมาได้ ตอนปฏิสนธินั่นแหละที่วิญญาณเริ่มเข้าสู่เด็กคนนั้น

พลังงานไม่มีตัวตนและไม่สลายไปตามกฎความถาวรของพลังงาน(LAW OF CONSERVATION) พลังงานสามารถแปรสภาพได้ เช่น พลังงานไฟฟ้าแปรสภาพเป็นความร้อน เป็นแสง เป็นเสียง เป็นการเคลื่อนไหวอะไรเหล่านี้ได้ พวกรังสีต่างๆเช่น รังสีเอ็กซ์(X-RAYS)รังสีแกมม่า(GAMMA RAYS)รังสีแอลฟ่า(ALPHA RAYS)รังสีคอสมิค(COSMIC RAYS) คลื่นวิทยุ คลื่นอินฟาเรด (INFRARED RAYS) คลื่นแสงเสียงเหล่านี้เป็นพลังงานทั้งนั้น เราสามารถบังคับเครื่องบิน บังคับจรวด บังคับขีปนาวุธด้วยวิทยุได้ คนเราสามารถบังคับหรือโน้มน้าวจิตใจของผู้อื่นได้ด้วยการสะกดจิตโดยใช้กระแสจิต ซึ่งเป็นพลังงานจากสมองออกไปบังคับจิตของผู้ถูกสะกดนี้ คล้ายกับการบังคับเครื่องบินหรือจรวดด้วยวิทยุเหมือนกัน

ไอสไตน์นักวิทยาศาสตร์นามอุโฆษของโลกกล่าวว่า ในจักรวาลนี้ มีแต่มวลสารและพลังงานเท่านั้น และสามารถเปลี่ยนกลับไปมาได้คือ E=MC2 พลังงาน=มวลสารx(ความเร็วของแสง)2 ดังเช่นการสลายตัวของธาตุเรเดียม พลูโตเนียม ทำให้เกิดพลังงานปรมาณูอย่างมหาศาล

ตามหลักสูตรของพระพุทธศาสนาเรามีสังขาร และมีวิญญาณ ซึ่งตรงกับคำว่ากายภายนอกหรือกายหยาบกับกายภายในหรือกายทิพย์คือวิญญาณนั่นเอง เวลาเราตายไม่สูญไปไหน สังขารสลายไปเป็นก็าซ น้ำเหลือง เนื้อเน่า กระดูก ซึ่งในที่สุดกลับไปเป็นสสารตามเดิม

ส่วนวิญญาณหรือพลังงานก็ไม่สูญไปไหนตามกฎของความถาวรพลังงาน ออกจากร่างกลับไปเป็นพลังงานจำพวกรังสีหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(ELECTRO MAGNATIC ENERGY)หรือจะเป็นพลังงานอันเร้นลับอย่างหนึ่งก็ได้ ซึ่งมีอยู่ในอวกาศนี้เอง

ประเทศอเมริกาก็มีสมาคมทาง PARAPSYCHOLOGY อาทิ PROFESSOR IAN STEVENSON แห่งมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียศึกษาทางเรื่องระลึกชาติ (REINCARNATION)

  raudive recorder

DR.KONSTANTIN RAUDIVE กับเครื่องบันทึกเสียงวิญญาณ

Ian Stevenson

 Ian Pretyman Stevenson

ที่ประเทศอังกฤษ DR.D.J.ELLIS แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ DR.KONSTANTIN RAUDIVE.,PROFESSOR ALEX SCHNEIDER แห่งประเทศเยอรมันนี ศึกษาเรื่องวิญญาณและสามารถอัดเสียงของผู้ที่ตายแล้วใน TAPE RECORDER ได้ เช่นเสียงของฮิตเลอร์ และเชอร์ชิล เป็นต้น เมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ นี้เอง DR.MED U.E.HASLER แห่งสวิสเซอร์แลนด์ ก็ได้มาพบข้าพเจ้าที่สำนักปู่สวรรค์

พิธีอาบน้ำมนต์ของสำนักปู่สวรรค์

ดร.คลุ้ม วัชโรบล สังเกตุและศึกษาพิธีอาบน้ำมนต์ของ

สำนักปู่สวรรค์

สัมภาษณ์ผู้มารักษา

 สัมภาษณ์ผู้มารับการรักษาโรคทางวิญญาณกับ

สำนักปู่สวรรค์

ดร.เอียน สตีเวนสัน

ศาสตราจารย์ IAN STEVENSON เดินทางมาศึกษาเรื่องวิญญาณที่สำนักปู่สวรรค์

 kloom-08

ดร.คลุ้ม สัมภาษณ์ ดร.เอียน สตีเวนสัน

 ในเมืองไทยเรา ขณะนี้มีหลายแห่งที่สนใจและศึกษาเรื่องวิญญาณ เช่น คุณประเทือง สุยสว่าง สำนักปูชนียสถาน จังหวัดนครสวรรค์ สามารถติดต่อกับวิญญาณได้ ข้าพเจ้าเองก็ได้เคยมีประสบการณ์มาแล้วหลายครั้ง และขณะนี้ก็ได้ไปสังเกตการณ์อยู่ที่สำนักปู่สวรรค์ ซอยจตุรงค์สงคราม บางแคเหนือเสมอๆ มาเป็นเวลากว่า ๑๔ ปีแล้ว มีวิญญาณของหลวงปู่ทวด(เหยียบน้ำทะเลจืด) ของสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี ของท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระมาเข้าทรงทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ ได้พบปรากฏการณ์แปลกมากมาย ผู้สนใจควรใช้เวลาสังเกตให้นานๆและบ่อยๆ จะรู้ว่าวิญญาณที่มาเข้าร่างทรงนั้นจริงเท็จอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้ามีผู้ที่ถูกวิญญาณเข้าสิงอยู่จะมีการพูด เจรจา โต้ตอบกันเป็นภาษาวิญญาณน่าสนใจมาก

สำหรับเรื่องผีนั้น มีผู้พบเห็นมากมาย ดังเช่น คุณลออ เอนกานนท์ ถูกผีหลอกบ่อยครั้ง ขณะที่เช่าบ้านอยู่แห่งหนึ่งใน LOS ANGELIS สหรัฐอเมริกา ในเมืองไทยเราเมื่อราว ๒๐ ปี มานี้ หนังสือพิมพ์ก็เคยลงเรื่องผีหัวขาดที่ศรีราชาและยังมีเรื่องอื่นๆ อีกในหนังสือพิมพ์บางกอกไทม์และในบทความที่น่าสนใจหลายต่อหลายเรื่องของท่าน ท.เลียงพิบูลย์

ทางสำนักปู่สวรรค์งดให้บริการเรื่องวิญญาณแล้วเพราะมนุษย์เอาแต่ได้ วิญญาณเลยไม่อยากมาให้บริการมากนัก

...........................................................................................

หมายเหตุ : ปัจจุบันสำนักปู่สวรรค์ได้ยุติการรักษาโรคทางวิญญาณแล้ว ข้อมูลที่ได้เป็นการบันทึกการทำงานด้านวิญญาณ ของสำนักปู่สวรรค์ ตามอุดมการณ์ข้อที่ ๑๐ เรื่อง "ยืนยันโลกหน้ามีจริง เพื่อไม่ให้มนุษย์ทำบาปมากขึ้น" ท่านสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากเอกสาร หนังสือ เทปบันทึก เก่าของสำนักปู่สวรรค์

ขอขอบคุณข้อมูลภาพจาก
http://en.wikipedia.org/wiki/Oliver_Lodge
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Huxley
http://en.wikipedia.org/wiki/Ian_Stevenson
http://www.worlditc.org/h_11_raudive_0.htm

Contribute!
Books!
Shop!