amulet-เหรียญพิทักษ์ไทย สำนักปู่สวรรค์

  • Print

เหรียญพิทักษ์ไทย

เหรียญพิทักษ์ไทย

เหรียญพิทักษ์ไทย สำนักปู่สวรรค์ พ.ศ.๒๕๑๙

เหรียญพิทักษ์ไทย

สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เหรียญ ลักษณะเป็นเหรียญทรงเต่า ตัวเหรียญเป็นเนื้อโลหะผสม
ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี ครึ่งองค์ มีอักษรไทยจารึกว่า "สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี" ด้านหลังเป็นรูปเหมือนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า พร้อมอักขระขอมและอักษรไทยจารึกว่า "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช"ข้างล่างมีอักษรไทย "ปส."ซี่งย่อมาจากคำว่า"ปู่สวรรค์"   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาคารอริยสัจสี่ ชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ โทร.๐๒ ๔๒๑๐๔๘๙ หรือที่ศาลาบูรพาจารย์ อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม จ.เพชรบุรี

ยอดพระเครื่องแห่งยุค

ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ : ยอดพระเครื่องแห่งยุค