ประวัติ พล.ร.ต.สุระ ยุทธวงศ์

  • Print

พล.ร.ต.สุระ ยุทธวงศ์

ประวัติสังเขป พลเรือตรีสุระ ยุทธวงศ์ 

พล.ร.ต.สุระ ยุทธวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๒ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรชายคนโตของ พันเอกสรรค์ และนางระเบียบ ยุทธวงศ์ มีพี่น้องร่วมกัน ๔ คน ได้แก่
๑.พลเรือตรี สุระ ยุทธวงศ์
๒.พลเรือเอก ณรงค์ ยุทธวงศ์
๓.ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
๔.พญ.กิติมา ยุทธวงศ์

พล.ร.ต.สุระ ยุทธวงศ์ สมรสกับคุณพาณี ยุทธวงศ์ และมีบุตรธิดารวม ๒ คน

การศึกษา
๑.โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (๒๔๙๙ )
๒.โรงเรียนเตรียมนายเรือ (๒๕๐๑)
๓.โรงเรียนนายเรือ(๒๕๐๖) วทบ.ทร.เกียรตินิยมชั้นโท
๔.โรงเรียนนายทหารชั้นต้น(พรรคกลิน)(๒๕๐๙)
๕.มหาวิทยาลัย Standford U.S.A.(2514) ปริญญาโท M.SC.(EE)
๖.Naval Staff Course Naval War Collage U.S.A.(2520)
๗.วทร.รุ่นที่ ๒๔
๘.วปรอ.รุ่น ๓๕๕

ชีวิตการทำงาน
รับราชการในกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๐๑ - ๒๕๓๖
ตำแหน่ง
๑.นายช่างกล ร.ล.ล่องลม
๒.ต้นกล ร.ล.ตะลิบง
๓.นายช่างแผนกช่างวิทยุกองโรงงานไฟฟ้า กรมอู่ทหารเรือ
๔.ประจำกองกองทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทหาร บก.ทหารสูงสุด
๕.นายช่าง,หัวหน้านายช่างโรงงานซ่อมเครื่องสื่อสารภายในกรมอู่ทหารเรือ
๖.อาจารย์,อาจารย์หัวหน้าวิชา กองวิชาการศูนย์ฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ กรมอู่ทหารเรือ
๗.ฝ่ายเทคนิคและรักษาราชการหัวหน้าแผนกควบคุมพัสดุ กองควบคุมโครงการ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ
๘.ฝ่ายเทคนิคและรักษาราชการรองผู้อำนวยการศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ
หน้าที่พิเศษ
๑.อาจารย์สอนวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนนายเรือ
๒.อาจารย์สอนวิชาเอกสารวิจัยและการสื่อสาร โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
๓.กรรมการและคณะทำงานด้านเทคนิคต่างๆ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-ปถมาภรณ์มงกุฏไทย
-ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก
ผลงาน
๑.เรียบเรียงตำราอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น(๒๕๒๑)
๒.เรียบเรียงตำราดิจิตัลเทคนิค(๒๕๒๔)
๓.เรียบเรียงตำราการสื่อสารดาวเทียม FM-Single Channel Per Carrier ร่วมกับ ร.อ.อิสรา รำไพกุล (๒๕๒๙)
๔.เขียนบทความเสนอแนวความคิดและแนะนำด้านเทคนิคของวารสารนาวิกศาสตร์

พล.ร.ต.สุระ ยุทธวงศ์ ลาออกจากราชการเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ และไปทำงานที่ UNION TOMITA(Thailand) Co.,LTD
ระหว่าง พ.ศ ๒๕๓๗-๒๕๔๒

บั้นปลายชีวิต
พลเรือตรี สุระยุทธวงศ์ ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดแดงแตก ติดเชื้อในร่างกาย ถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบที่โรงพยาบาลพญาไท ๒ ในคืนวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
เวลา ๒๒.๑๒ น. สิริรวมอายุได้ ๗๒ ปี ๔ เดือน